گالری تصاویر - بند یخچال ، تکنیک های صعود و فرود سرطناب- 22 مهر 1390

09124075789